Fransk fældning

Fransk fældning (polyoma-virus)

1. Klassisk og alvorligt eksempel på fransk fældning hos Savannah på 2 år
Foto: Arthursminde AF EVA S. GUDE

OG TANJA HESSELLUND
(FEB. 2021)

Fransk fældning er desværre blevet en hyppigt forekommende sygdom hos undulater. Sygdommen forårsages af et virus, kaldet polyoma-virus, og blev første gang diagnosticeret hos undulater i begyndelsen af 1980’erne.


Vi har med denne artikel forsøgt at samle en del af den viden, som findes på området, fra forskellige artikler og bøger af fuglekyndige, danske og udenlandske dyrlæger og forskere. Der forskes fortsat på området, da alt endnu ikke vides om sygdommen, og artiklen vil løbende blive opdateret, hvis ny viden fremkommer.


Artiklen er desuden skrevet med baggrund i erfaringer gjort på Arthursminde Undulatplejestation, som siden 2006 har modtaget undulater med fransk fældning i pleje, med dertil hørende dialog med egne dyrlæger omkring sygdomme, resultater og tests. Der yngles ikke på Arthursminde.

ALDERSRESISTENS

Raske smittebærere: Voksne undulater, som inficeres, vil blive raske smittebærere. Deres immunforsvar vil reagere på virus og opsætte en immunrespons, hvilket ofte vil medføre, at de renser sig af virus efter nogle måneder, hvorefter de ikke udgør nogen smitterisiko mere. De vil dog være en kilde til smitte, så længe de er inficeret - og ikke alle raske bærere klarer at rense sig af virus, men vil vedblive at udskille virus/smitte periodisk.


Da smitte med polyomavirus og andre sygdomme ofte kommer ind i fugleholdet via raske smittebærere, anbefales det at holde nye fugle i karantæne i en periode, inden sammenføring med resten af flokken. Ideelt set bør der også testes for virus.


De syge smittebærere (de synligt inficerede undulatunger), som vedbliver med at mangle deres sving- og halefjer, når de bliver ældre, vil udskille virus i en periode, men de fleste stopper med at udskille virus omkring voksenalderen (6-12 måneder - billede 5). Men også her er der undtagelser, og enkelte fortsætter med at udskille virus hele livet.


Via tests, som foretages på blod og fjer, kan det påvises, om virus udskilles eller ej. Dyrlægerne anbefaler at få lavet disse tests, hvis man har haft polyoma-virus i sin flok og vil yngle.

HVAD ER FRANSK FÆLDNING?

Undulater, der har fransk fældning (FF), er inficeret med polyoma-virus. Hvor hårdt en undulat bliver ramt af virus afhænger af flere faktorer, såsom fuglens alder, immunforsvarets tilstand og fuglens generelle helbred på tidspunktet for inficering samt ydre omstændigheder, som stressniveau, foder, tilskud, smittepåvirkning og miljø.


Virusset forårsager betændelsestilstande i fjerfolliklerne, som medfører forandringer i de nye fjer, der kommer. Det sker i form af små deformiteter, slidmærker, fjerhylstre der bliver siddende på, og at fjerene fældes for tidligt. Et typisk kendetegn er, at man finder blod og betændelsesagtigt pus i fjerskaftet på nyligt fældede fjer (billede 2).


På sigt kan virus beskadige fjerfolliklerne så meget, at fjerene helt stopper med at vokse ud igen.


Det er dog vigtigt at nævne, at dårlig fjerkvalitet ikke altid er et tegn på virus - men også kan være genetisk eller forårsaget af vitaminmangel, forgiftning med tungmetaller (undulater der bider meget i tremmer/net) og forskellige andre sygdomme. Kun en test kan give et sikkert svar, omend de typiske tegn på FF ser ud til at være til stede (se under afsnittet: Hvordan stilles diagnosen).

SYGDOMSTEGN HOS SYNLIGT INFICEREDE FUGLE

I karakteristiske og alvorlige tilfælde (billede 1) ses det, at undulaten mangler halen og alle svingfjer på vingerne. Sådan en fugl kan ikke flyve og bliver derfor ofte betegnet som en ’hopper’. Fransk fældning findes imidlertid i forskellige grader, og i de mildere tilfælde kan det handle om, at blot enkelte fjer i vinger og/eller hale mangler (billede 4). Virus kan desværre også forårsage symptomer, som ikke umiddelbart kan ses med øjet, men hvor de indre organer og immunforsvar bliver påvirket. Dette sker især hos unger, der smittes før tougers alderen.


Symptomerne i fjerdragten kan hos undulater i nogle tilfælde minde om symptomer på et andet virus, circo-virus, som forårsager sygdommen PBFD (Psittacine Beak and Feather Disease - se særskilt afsnit).


Nogle steder, både i Danmark og i udlandet, benyttes betegnelsen ”fransk fældning” stadig som et fælles begreb, der beskriver de synlige fjerproblemer, der opstår både ved polyoma-virus og ved circo-virus (PBFD). Circo-virus blev først opdaget omkring 10 år senere end polyoma-virus, hvilket måske forklarer sammenblandingen.


Vi har valgt at skelne mellem de to virus, da de kan have meget forskellige forløb, og betegnelsen fransk fældning dækker i denne artikel kun over polyoma-virus.

HVORAN SMITTER FF?

En inficeret undulat-hun kan overføre virus til sine æg, og i disse tilfælde vil fostrene som regel dø i ægget eller umiddelbart efter klækning.


Unger i redekassen er de mest modtagelige for smitten, som enten kan ske ved direkte overførsel ved ungefodring og kontakt mellem fuglene/ungerne, eller som luftbåren smitte via indånding af "aerosoler", som er små partikler i luften fra fjerstøv, klatter eller små dråber i luften fra andre smittede fugles luftveje m.m. Eventuelt via vand- og foderskåle, redemateriale, burudstyr m.m. Vi kan også selv bære det med os i tøj, sko, hår, på hænder, via foder-poser, udstillinger, markeder m.m. Endvidere kan smitte overføres mellem fuglene ved parring.


Inkubationstiden er fra 1 til 2 uger.


Bliver ungerne først smittet, når de er kommet ud af ægget, har alderen betydning for, hvor hårdt de bliver ramt. Jo tidligere de bliver smittet, desto større er tendensen til, at de bliver hårdt medtaget af sygdommen, og mange tidligt inficerede unger dør inden 25-dages-alderen.

De tidligt inficerede unger, som overlever, vil oftest få problemer med både fjerdragt, organer og nedsat immunforsvar, og de bliver sjældent særligt gamle.


Hos undulatunger, som bliver smittet sent (4-6 uger), er det som oftest kun flyve- og halefjer, som bliver angrebet af virus.

2. Blod og pus i fjerskafterne på fjer fra undulat inficeret med virus
Foto: Arthursminde 

3. Voksen undulat med et mildere tilfælde af PBFD. Det er ofte karakteriseret ved, at der "kun" mangler svingfjer på den ene vinge - den anden vinges fjer samt halefjer er intakte. Virus viser sig ofte først ved fjertab i voksenalder. Her har det givet varig fjerskade, men han udskiller ikke virus længere Foto: Arthursminde


4. Viggo på ca. 3 måneder, ramt af et mildt tilfælde af FF. Han rensede sig af virus og fik fjerene igen (billede 18).
Foto: Maria Gregersen5. William og Savannah, begge med FF. De udgør ingen risiko for andre fugle, da de ikke udskiller virus længere
Foto: ArthursmindeALDERSRESISTENS

Undulater kan blive inficeret med virus hele livet, men risikoen for, at de udvikler sygdom, aftager kraftigt med alderen, da undulaterne udvikler en form for aldersresistens. De flyvefærdige unger (over 6 uger) har så godt som færdigudviklet deres immunforsvar og er derfor bedre beskyttet ved evt. smitte. Da de fortsat vokser og er under udvikling, anbefaler vi at holde dem adskilt fra eventuelle andre unger/undulater med FF indtil minimum 6 måneders-alderen.


Voksne undulater bliver raske smittebærere - men ofte kun for en periode på nogle måneder, da de i mange tilfælde vil rense sig igen af virus (mere herom i næste afsnit).

"AT RENSE SIG"

Både synligt inficerede undulater og raske smittebærere kan rense sig af virus, men hvor godt det lykkes afhænger af deres almene sundhedstilstand, hvor meget eller lidt stress fuglene lever under, herunder mængden af fugle, temperaturforhold, tilstedeværelse af andre sygdomme, hvor god hygiejnen er, fodertilstand, ernæring og kost tilskud m.m.


Jo bedre forhold, desto større chance for at deres immunforsvar danner nok antistoffer til at bekæmpe sygdommen og renser sig af virus. Dette er dog ikke ensbetydende med, at alle, der renser sig af virus, også får fuld fjerdragt igen (mere herom i næste afsnit).

6. Lauritz som unge, tydeligt ramt af FF. Lauritz blev rask igen - han rensede sig af virus og fik alle fjer igen.
Foto: Arthursminde

7. Lauritz har renset sig af virus og fået alle fjer igen - ca. 6 måneder gammel. PCR- test negativ. 
Foto: Arthursminde


8. Ungerne Håb og Liv er ca. 7 uger gamle og mangler samtlige sving- og halefjer.
Foto: Arthursminde

9. Liv (øverst) har fået samtlige svingfjer igen, og halen er på vej. Hun er flyvende nu. Håb (nederst) har kun delvist fået sine fjer igen. Fuglene er her 7 måneder gamle. Afsluttende tests er endnu ikke lavet. Foto: Arthursminde

KAN DE BLIVE RASKE?

I de tilfælde hvor undulat ungerne er blevet smittet tidligt (1.-2. uge) vil de fleste dø i løbet af kort tid, da virus angriber og skader mange forskellige organer inkl. hjertet. De få, som overlever, vil ofte have varige skader på vinge- og halefjer samt varige skader på organerne og et dårligt immunsystem.


I de tilfælde hvor undulat ungerne er blevet smittet sent (4.- 6. uge), vil virus som oftest kun have angrebet fjerfolliklerne, og deres immunforsvar vil i en del tilfælde klare at opsætte en immunrespons, der betyder, at undulaterne kommer sig fuldstændig, det vil sige renser sig af virus og får fuld fjerdragt igen. Billede 7, 18, 20 og 22 (PCR/dna-test skal være negativ, se afsnittet om diagnose/test).


For en mellemgruppe, som udgøres af undulatunger, der bliver smittet omkring 15-25 dagesalderen, vides det ikke, om immunforsvar og organer påvirkes.


Det er vigtigt, at de smittede undulatunger tidligt i forløbet tilbydes de rigtige forhold for at give dem bedst mulig chance for at komme sig (minus-stress, trivsel, sund kost og gode kosttilskud, opdage og få behandlet eventuel anden sygdom i tide m.m.).Erfaringen fra Arthursminde er, at jo tidligere, vi modtager smittede unger, desto større er procentdelen af unger, der kommer sig.


Undulater, der har genvundet fuld fjerdragt og renset sig helt af virus og har negativ PCR/dna-test, må betragtes som raske og kan derfor bruges i yngel. Hunnerne kan videregive en vis mængde immunitet til deres unger i en periode.


Nogle undulater vil ligne inficerede fugle resten af livet, da virus har ødelagt deres fjerfollikler, og de har derfor varige skader. Men de fleste stopper med at udskille virus og udgør dermed ikke nogen smitterisiko for andre fugle, da de reelt set er fri for virus. PCR/dna-test er afgørende for at vide, om disse undulater er stoppet med at udskille virus.

10. I de senere år er man blevet klar over, at undulater med fuld fjerdragt også kan være inficeret med PBFD/circo virus. Ofte ses der fjercyster eller enkelte afvigende fjer. Foto: Privat.

11. Big-T er ramt af PBFD og har mistet hale- og svingfjer samt dun på maven. Foto: Randi Vibeke Solstrand.

12. Tulla har alvorligste grad af PBFD - men er stadig en glad, livlig og aktiv undulat. Foto: Randi Vibeke Solstrand.

BEHANDLING

Der findes desværre ikke på nuværende tidspunkt nogen behandling, og derfor er forebyggelse meget vigtig (se nedenfor). I udlandet eksisterer der dog en vaccine, men den er dyr og bruges primært til de større papegøjer.


Der er dog lavet forsøg med undulater og vaccine i udlandet - og der er opnået gode resultater med vaccination af undulathunner, hvor deres unger efterfølgende var resistente over for virus i deres første kritiske uger af livet. Der forskes i udlandet på at udvikle en bedre vaccine.

13 og 14. Storebror, med pbfd, havde tabt hale- og vingefjer på billede til venstre, men har fået fjerdragten igen efter 7 mdr. - se billede til højre. Det vides endnu ikke om Storebror også har renset sig af circo-virus. Fotos: Randi Vibeke Solstrand.


CIRCO-VIRUS (PBFD)

Circo-virus, også kaldet PBFD (Psittacine Beak and Feather Disease), kan forårsage symptomer i fjerdragten, som ligner symptomer ved polyoma-virus, men circo-virus kan have et andet og mere alvorligt forløb. Circo-virus er meget immunundertrykkende, og undulaterne kan på sigt få forskellige tilstødende alvorlige sygdomme - ofte infektionssygdomme, som kan være dødelige uden hurtig behandling. Inkubationstiden er fra få uger og op til 20 måneder eller længere.


Circo-virus kan også i nogle tilfælde angribe næb og kløer, og det kan ses ved, at fuglen får et blankt og skinnende næb, da den mister sit næbpudder. Senere i forløbet kan ses knækkede, blødende og brækkede fjer, dannelse af fjercyster (kan også have andre årsager end virus), og ofte ses også fjertab på hovedet. Endvidere kan virus påvirke kropsdunene, og fuglene kan få store bare områder eller blive helt nøgne. Dette kan dog også ses i den sværeste grad af polyoma-virus.


I nogle tilfælde får undulaterne fuld (billede 14) eller delvis fjerdragt igen. Det vides ikke, hvor stor en andel, der renser sig helt af circo-virus.


PCR/dna-test (se næste afsnit) kan afsløre, om det er circo-virus eller polyoma-virus, der er tale om.


Circo-virus/PBFD har mange ”udtryk”. I flere tilfælde er fjerdragten stort set intakt, men typisk indikation kan være fjercyster og/eller enkelte ”afvigende/deforme” fjer (se billede 15, 16 og 17).


Nogle opdrættere bruger det engelske laboratorium Animal Genetics, og fremgangsmåden ved blodprøvetagning er lidt anderledes.

15. En typisk inficeret halefjer med blødninger og stort set intet fjerskaft.
Billede udlånt af privat16. Hos PBFD-fugle ses ofte de såkaldte elastik fjer.
Billede udlånt af privat

17. Fjer fra fugl inficeret med circo-virus/PBFD.
Billede udlånt af privat

FOREBYGGELSE
ER VIGTIGT

Som bekendt kan mennesker blive udsat for virus (influenza, mæslinger, fåresyge m.m.) uden at blive syge. Enten fordi vi har antistoffer i kroppen (vaccine/tidligere har haft sygdommen), eller fordi immunforsvaret er velfungerende. Her har især stress-faktorer stor betydning samt mængden af virus, som er afhængig af, hvor gode hygiejniske forhold der er. Det samme gælder for undulater og polyoma-virus.


For at undgå udbrud af polyoma-virus er der mange faktorer, man kan være opmærksom på:

 • Der bør ikke yngles med undulater, som har synlige fjerproblemer, da de kan have virus
 • Ynglepauser, hvor der slet ikke yngles med undulaterne, har stor betydning, gerne mindst 6 måneder
 • Yngel i ynglebure mindsker stress - gerne med tre lukkede sider og god plads
 • Kun få kuld pr. par, max 1-2 kuld i ynglesæsonen
 • Desinficere redekasser og bure efter hvert kuld, fx Avisafe el. Virkon-s
 • Forebyggelse mod blodmider, fx Birdy Finect eller Hemexcide.
 • Forebyggende behandling mod sygdomme hos volierefugle med naturmidler, fx ropa-B (mod bl.a. salmonella og e-coli bakterier). TKK Nature (mod coccidier og trichomader), aloe vera eller rejnfan (mod orm)
 • Tidlig indsats ved sygdomstegn/virus (volierefugle: test af klatter flere gange årligt)
 • Høj hygiejnestandard og rengøring
 • Fuglenes generelle sundhedstilstand, herunder god ernæring, kosttilskud og trivsel. Det er vigtigt at sætte sig ind i undulaternes behov før, under og efter yngel
 • Holde antallet af undulater i volieren nede, undgå overbelægning
 • Begrænse brugen af ammepar mest muligt, da det er medvirkende til at sprede virus, og man ved ikke. fra hvilket ynglepar virus i givet fald kommer, når unger fra forskellige kuld er placeret hos et enkelt ammepar
 • Yngel med naturlige par hvor det er muligt, da sammensatte par udløser stress, især hvis magen sættes i et andet ynglebur i nærheden.
 • Kunstig befrugtning er en stressfaktor
 • Udstilling er en stressfaktor
 • På udstillingssteder er der desværre også risiko for at få smitte med hjem, da der ikke er krav om test, for hverken polyoma-virus, circo-virus, papegøjesyge eller andre alvorlige sygdomme. Derfor bør man sikre sig at overholde karantænereglerne efterfølgende og evt. teste fuglene.


Har man et undulatopdræt, som er helt fri for polyomavirus, bør man gøre sig anstrengelser for at undgå at få virus ind i flokken. Det indebærer, at der kun indkøbes fra pålidelige steder, og at alle nye fugle holdes i karantæne og testes inden indlemmelse i flokken.

UDBRUD AF FF I
OPDRÆT

Ved udbrud af fransk fældning bør al opdræt stoppes i minimum 4 måneer, og samtlige redekasser nedtages og rengøres/desinficeres, evt. udskiftes. Ynglebure rengøres/desinficeres ligeledes.Der oprettes omgående karantæne for de berørte fugle, så smitten begrænses. En sund arbejdsgang vil indebære, at man starter hos de raske fugle og slutter med fuglene i karantæneområdet og er omhyggelig med håndvask, sko-/tøjskift m.m.


Der laves test på undulaternefor at få viden om, hvilke undulater der er positive - og få fastlagt om det drejer sig om polyoma-virus eller circo-virus/PBFD. Desuden er det vigtigt at rådføre sig med en dyrlæge med god viden på området i hvert enkelt tilfælde, da der løbende kommer ny viden om sygdommen. Kontakt gerne to forskellige fuglekyndige dyrlæger, da vejledningen kan variere.

Når undulaterne ved re-test er negative (har udviklet immunitet), rengøres og desinficeres alt i omgivelserne, da virus kan overleve i mange måneder. Man bør herefter kun lade parrene få et enkelt kuld i begyndelsen, da der stadig kan være lidt virus i omgivelserne - men hunundulaten videregiver en vis mængde immunitet til ungerne, som kan beskytte de første unger. Enkelte hunner vil dog ikke udvikle nok immunitet.

FF HOS
STUEUNDULATER

Har man et par voksne stueundulater og får en undulat hjem, som viser sig at have fransk fældning, skal man ikke gå i panik. Som nævnt ovenfor vil voksne undulater normalt ikke blive syge, men inficeres og vil være raske smittebærere (i en periode). De vil ofte rense sig af virus igen efter nogle måneder.


Man bør ikke yngle med en fugl, der har synlige tegn på virus - og heller ikke med raske undulater, der bor sammen med en synligt inficeret fugl i hjemmet, med mindre man har fået testet fuglene (PCR/dna-test).


Man kan i værste fald selv bære smitten med sig i tøj, hår, sko, på hænder m.m. - og hvis man har en synligt inficeret fugl og skal besøge venner og bekendte eller andre steder med undulater, kan man gå i bad og skifte tøj/sko, inden man går ud ad døren.


Artikel med inspiration, hvis man har en ikke-flyver: At have en ikke-flyver.

18. Viggo, har renset sig af FF, fået alle fjer igen. Her ca. 1 år gammel. Se før-billede højere oppe (nr. 4). Foto: Maria Gregersen.

19. Emma tabte samtlige sving- og halefjer i 7-8 ugersalderen inden for ganske få dage.
Foto: Arthursminde

20. Emma har renset sig helt af virus, fået alle sine fjer igen og kan bruges i yngel.
Foto: Arthursminde


21. Tre unger på stribe med klassisk FF. Alex (lige badet), Konrad og Maggie. Alex og Maggie fik fuld fjerdragt igen og rensede sig af virus. Konrad døde af akut infektion. 
Foto: Arthursminde

22. Alex (fra billede 21 tv.) har her renset sig af virus/PCR-test negativ. Her knap halvandet år gammel. Foto: Arthursminde

23. Klaus og Peter. Peter er 4 år og sandsynligheden for, at Peter får fjerene igen, er meget lille, selvom han heller ikke udskiller virus længere – hans fjersække har desværre taget varigt skade Foto: Arthursminde 


KILDER

 • Dr. Rob Marshall, The Budgerigar, 2009 (bog)
 • Dr. Colin Walker, Melbourne Vets., French Moult (artikel)
 • Professor Sharman M. Hoppes, Viral diseases of pet birds/avian polyomavirus (artikel)
 • Dr. Ross Perry, Psittacine Beak & Feather Disease PBFD (artikel)
 • Dr. Branson Ritchie, Petplace, Polyomavirus in budgerigars (French Moult) (artikel)
 • Palle Frejvald, Alt om Undulater, 2011 (bog)
 • Harrisons clinical book of avian medicine (bog)
 • Dyrlæge Knud Steensborg, Polyomavirus, Psittacine Beak and Feather Disease (PBFD) (artikel)

Kontakt med danske fuglekyndige dyrlæger om de raske voksne smittebærere.

Artiklen er gennemlæst af tre danske, fuglekyndige dyrlæger og deres tilbagemeldinger er taget med i form af tilføjelser.

24. Luigi og Buster ved den handicapvenlige legeplads

Alle 4 fotos fra Arthursminde Undulatplejestation.

25. I fugleværelset er burene og området omkring indrettet efter alles behov - alt er forbundet med grene, reb og stiger, så alle kan være med i aktiviteterne.


26. Undulattræ med stiger - det perfekte mødested for flyvere og ikke-flyver.

27. Handicapvenlig indretning i voliere hvor både flyvere og ikke-flyvere kan færdes. Det er vigtigt med blødt materiale på bunden, i tilfælde af at en ikke flyver skulle falde ned.